ERNESTO HARTIKAINEN

HYVINVOINTI

  KIERTOTALOUS

    TULEVAISUUS

Äänestä minut Helsingin kaupunginvaltuustoon 2017Kaupungin keskeisin tehtävä on mahdollistaa sen asukkaille edellytykset rakentaa onnellinen elämä. Helsingin on taattava mahdollisuudet hyvinvointiin jokaiselle helsinkiläisille tulotasosta riippumatta. Hyvinvointia syntyy, kun elämässä on merkityksellistä tekemistä, vahvoja sosiaalisia suhteita ja mahdollisuuksia hankkia elantoa itselleen ja perheelleen.


Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, niin fyysiseen kuin mielenterveydelliseen, on panostettava entistä enemmän. Yhteiskunnallisia ongelmia ei saa sysätä tulevaisuuteen muiden ratkottavaksi. Se on eettisesti vääri ja kokonaiskustannukset kasvaisivat vain entistä suuremmiksi. Esimerkiksi urheilu, tanssi, kulttuuri- ja luontopalvelut ovat aliresurssoituja keinoja välttää kasvavia sosiaali- ja terveyskustannuksia. Vaikuttavuusinvestoinnin muodoilla, kuten tulosperusteisilla rahoitussopimuksilla luodaan uusia keinoja rahoittaa hyvinvointipalveluita. Samalla toimintaa kehitetään oikeaan suuntaan oikeilla mittareilla.


Kaupungin luontoympäristöt ovat äärimmäisen tärkeitä ihmisten hyvinvoinnille mielenterveyden ja luontaisen immuniteettikyvyn vahvistamisen näkökulmasta. Hyvinvoinnin lisäämiseksi Helsingin alueen biodiversiteettiä on kasvatettava ja kaupunkisuunnittelussa ja -rakentamisessa on otettava entistä vahvemmin huomioon vaikutukset kaupunkiluonnon monimuotoisuuteen. 


Rakentamispaineen edessä vajaakäytössä olevat kiinteistötilat on otettava hyötykäyttöön muokkaamalla niitä vastaamaan oikeaa tarvetta. Puurakentamista on myös edistettävä, sillä se on ekologisesti parempi vaihtoehto ja vahvistaa suomalaista kansantaloutta.


Mitä pitäisi tehdä? Esimerkkejä käytännön toimenpiteistä:

 • Helsinkiläisten koettu hyvinvointi kaupungin keskeiseksi ohjausmittariksi
 • Hyvinvoinnin lisääminen kaiken päätöksenteon tavoitteeksi
 • Vaikuttavuusinvestoimisen työkaluja kuten tulosperusteisia rahoitussopimuksia otettava käyttöön Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluihin
 • Tanssin talo palvelemaan kaikkia helsinkiläisiä monipuolisesti laajentamalla tarjontaa seuratansseihin
 • Luonnon monimuotisuuskartoitusten ja immunologisten vaikutusten arvioinnit sisällytettävä kaupunkisuunnitteluun

  

Kiertotalous


Kiertotalous tähtää jätteettömään yhteiskuntaan, jossa tuotteet ja palvelut suunnitellaan pitkäikäisiksi ja materiaalien eliniän aikana tuottama arvo pyritään maksimoimaan. Helsingissä tuhlataan valtavia määriä luonnonvaroja, jotka voisivat tuoda hyvinvointia, jos ne saataisiin pysymään talouden kierrossa. Kiertotalouden liiketoimintamallien avulla Helsingin yrityksiin voitaisiin luoda lisää työpaikkoja ja saada aikaiseksi ympäristövastuullista talouskasvua. Tukemalla paikallista taloudellista toimintaa Helsinki parantaa omavaraisuuttaan ja elinvoimaisuuttaan.


Uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan pohjautuva energiajärjestelmä ei ole ainoastaan valtava mahdollisuus Helsingille, mutta perusedellytys Suomen pääkaupungille pärjätä globaalissa kilpailussa. tulevaisuudessa. Digitaaliset alustat ovat mahdollistaneet jakamistalouden nopean kasvun, mutta lainsäädäntö ja hallinto eivät ole pysyneet kehityksen mukana. Helsingillä on erinomainen tilaisuus olla tukemassa kierto- ja jakamistalouden kehittymistä kaikkia osapuolia hyödyttäväksi tarjoamalla kaupunkia referenssialustaksi alan toimijoille.


Mitä pitäisi tehdä? Esimerkkejä käytännön toimenpiteistä:

 • Jätteettömän Helsingin suunnittelu ja toimeenpano

 • Yhdyskuntajätteiden syntypaikkalajittelun edistäminen

 • Smart & Clean -hankkeiden tukeminen ja oppien levittäminen ja skaalaaminen

 • Mobility as a Service (MaaS) -palveluiden käyttöönotto Helsingissä

 • Julkisen liikenteen tukeminen ja ruuhkamaksujärjestelmän rakentaminen pääkaupunkiseudulle


Tulevaisuus


Yhteiskunnallisen päätöksenteon on tähdättävä yhtä vaalikautta pidemmälle. Hyvään strategiseen johtamiseen kuuluu vahva visio, joka antaa selkeää suuntaa ja toivoa. Helsingissä tämä ontuu. Väitän, että tämänhetkinen kaupungin visio on suurimmalle osalle helsinkiläisiä hyvin epäselvä ellei jopa täysin tuntematon. Jokaiselle kaupunkilaiselle on taattava helppo mahdollisuus osallistua kaupungin vision luomiseen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.


Mitä pitäisi tehdä? Esimerkkejä käytännön toimenpiteistä:

 • Helsingille pitää rakentaa joukkoistamalla parempi tulevaisuuden visio, joka kannustaa asukkaita toimintaan

 • Kaupunginkansliaan perustettava tulevaisuusyksikkö, jonka vastuulla on strategisen ennakoinnin vahvistaminen kaupunkiorganisaatioissa

 • Digitaalisten palveluiden käyttöönotto kaupungin päätöksenteon joukkoistamiseksi (tulevaisuus.fi -palvelun rakentaminen demokratia.fi sateenvarjon alle)

 • Helsingistä on tehtävä digitaalisten ratkaisujen esimerkkikaupunki laajentamalla avoimia rajapintoja ja tukemalla uusien ratkaisujen käyttöönottoa